Lead by Design (ภาษาไทย)
อะไรคือ Design Thinking (การคิดแบบนักออกแบบ) กับการเชื่อมโยงกับ Business Agility (ความปราดเปรียวทางธุรกิจ)
/
Castos